Өнгөрснийг ирээдүйтэй уулзуулах нь төсөл

Улаанбаатар хотын музейгээс санаачлан Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр “Өнгөрснийг ирээдүйтэй уулзуулах нь” төслийг эхлүүлэхээр боллоо. Уг төсөл нь Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дэх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын мэдээллийг олон нийтэд ил тод мэдээлэх, үүгээрээ дамжуулан үл хөдлөх, дурсгалын үнэ цэнийг мэдрүүлэх, хайрлан хамгаалах санаачлагыг хүргэж байгаа юм. Төслийн үр дүнг www.ubheritage.mn цахим хуудсаар авах болно.

Leave a Reply