Музейн ажилтнуудын дунд архивын цахим сургалт зохион байгуулна

Улаанбаатар хотын музейн ажилтнуудын дунд “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын тухай үндсэн ойлголтууд” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулна. Уг сургалтын зорилго нь байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах, баримтын хадгалалт, бүрдүүлэлт, бүртгэл, ашиглалтыг зохион байгуулах, албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд хэрэг бүрдүүлж байгууллагын архивт шилжүүлэх үндсэн ойголтыг өгөхөд оршино.

Leave a Reply