Улаанбаатар хотын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын бүртгэлийн карт

“Өнгөрснийг ирээдүйтэй уулзуулах нь” төслийн хүрээнд  Улаанбаатар хотын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын мэдээллийг таван төрөлд хувааж төрөл бүрд дурсгалын мэдээллийг бүртгэх карт бэлтгэж байна. Үүнд:

  1. Археологийн дурсгал
  2. Дурсгалт газар
  3. Сүм хийд
  4. Дурсгалт барилга байшин
  5. Хөшөө дурсгал

гэсэн бүртгэлийн дагуу мэдээллээ цуглуулж байна. Мэдээллийг Улаанбаатар хотын музейн эрдэм шинжилгээний бичиг баримт, Монголын үндэсний төв архиваас бүрдүүлж байна.

Leave a Reply