Музейн мэргэжилтнүүдэд албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт зохион байгууллаа.

Музейн мэргэжилтэн албан хаагчдын дунд “Баримт бичиг боловсруулах заавар, цахим албан хэрэг хөтлөлт” танилцуулга сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 29 өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтаар мэргэжилтнүүдийн албан хэрэг хөтлөлтийн ерөнхий түвшин тогтоох тест ажиллаж, түүний мөрөөр сургалт, холбогдох заавар зөвлөгөө өгөв.

Leave a Reply