Байшин, барилга

УЛААНБААТАР ХОТОД ЗОРЬЖ ҮЗЭХ ТАВАН ДУРСГАЛТ БАРИЛГА

“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотын музейгээс хотын иргэдийн түүх, соёлын дурсгалын талаарх мэдлэгийг тэлэх зорилгоор Улаанбаатар хотод зорьж үзэх ёстой 20 дурсгалыг хөшөө дурсгал, сүм хийд, дурсгалт барилга, дурсгалт газар гэсэн дөрвөн чиглэлээр танилцуулж байгаа билээ. Улаанбаатар хотод зорьж үзэх дараах таван дурсгалт барилгын түүхийг гэрэл зургийн хамт хүргэж байна.