Албан хэрэг хөтлөлтийн онлайн сургалтад хамрагдлаа

Нийслэлийн Архивын газраас зохион байгуулсан цахим албан хэрэг хөтлөлтийн онлайн сургалтад хамрагдлаа. Тус сургалтаар музейд хөтлөгдөж буй цахим албан хэрэг хөтлөлт буюу edoc программын хэрэглээг сайжруулах, тогтмол ажиллах, мөн шинэчлэн батлагдсан цахим албан хэрэг хөтлөлтийг журамтай танилцаж

, холбогдох заавар зөвлөмжийг авч ажиллалаа.

Leave a Reply